แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - prawit

หน้า: [1]
1
สนทนาทั่วไป / วันเด็กแห่งชาติ
« เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 01:01:13 PM »
 ประวัติความเป็นมา

         วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

         ทั้งนี้ การขานรับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนขึ้น โดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

         สำหรับประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเสนอของนายวี เอ็ม กุลกานี ซึ่งบอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2
สนทนาทั่วไป / ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 05:50:02 PM »
 ;D ตุ๊กตาไหมพรม น่ารักๆ ฝีมือดี handmade เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ รับปริญญา วันพิเศษ ฯลฯ .. สั่งซื้อล่วงหน้า ปักเพิ่มชื่อและข้อความ  ฟรี !!

350 ฿

"เฉพาะสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2555 จำนวน 3 ตัว เพียง 1000 บาท พร้อมจัดส่งให้ในกรุงเทพฯ โดยแจ้งรหัส "OCT " ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เอสเอ็มเอส มาที่ 0891440796 "

3
การเปิดเสรีทางการค้า

การเปิดเสรีทางการค้า เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ทุกประเทศต้องเคลื่อนไหว ปรับตัวและพัฒนาความได้เปรียบ และลดข้อด้อยของตนเองเพื่อทำให้ศักยภาพของการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันในรูปแบบใหม่่นี้ องค์การที่จะอยู่รอดได้ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Better : high quality) เน้นลูกค้้าเป็นสำคัญ (customer orientation) แต่ต้องทำให้ราคาถูกลง (Cheaper : low costs) และตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว(Faster : time to market, responsiveness, and speed in decision-making

4
 :) คำสอนของสมเด็จย่า

    คำสอนของสมเด็จย่า หรือคำสอนแม่ฟ้าหลวงนั้น ได้นำมารวบรวม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดพระชนม์ชีพ ทรงอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยพระองค์เอง

   พระองค์ทรงสรุปจากประสบการณ์ในพระชนม์ชีพได้แก่ การยอมรับและยกย่องบุคคลอื่น ผู้มีส่วนร่วมในกิจการงานทั้งปวง ในการอุทิศเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีประชาชน บริษัท ห้างร้านต่างๆทูลเกล้าฯถวายของและเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ก็จะทรงให้เพื่อการกุศล และทรงออกนามผู้ที่ถวายทุกครั้ง เช่น "คณะนี้ บุคคลนี้ เป็นผู้ให้ฉันมานะ"


   ความเป็นคนดี จากหนังสือดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน ได้บันทึกคำสอนสมเด็จย่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้สั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้งไว้ว่า "คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม"

   หลักการเลี้ยงดูเด็ก หลักการอภิบาลพระโอรส พระธิดาของสมเด็จย่า ยังคงเป็นหลักการที่ดีและทันสมัยเสมอ เหมาะสมที่จะใช้ในการอบรมเยาวชนให้เป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมือง ในบทความเรื่อง "สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงประเสริฐสุดประวัติศาสตร์ฤาอาจหา" โดยประมวลจากข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ ๙ ประการดังนี้

๑. การดูแลเด็กให้มีคุณภาพอนามัยดี ได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
๒.การฝึกหัดให้เด็กมีระเบียบวินัยทั้งกายและใจโดยไม่เข้มงวดจนเกินไป การมีระเบียบวินัยหมายถึง การรู้จักควบคุมตนเอง ไม่ต้องมีผู้อื่นมาบังคับ
๓. การส่งเสริมพัฒนาเด็กทางด้านความคิด ให้รู้จักพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเอง
๔. การสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบ และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
๕. การสอนให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และฝึกหัดทำงานต่างๆด้วยตนเอง

๖. การอบรมสั่งสอนเด็กในเรื่องศาสนา จริยธรรม เช่น สอนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การมีความเมตตากรุณา
๗. การสอนให้เด็กคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม ทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง
๘. การให้เด็กได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆตามวัยของตน
๙. การให้เด็กมีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย


   หลักการประชาธิปไตย สมเด็จย่าเคยทรงตอบคำกราบบังคมทูลถามของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ว่าพระองค์โปรดอะไรมากที่สุดที่สหรัฐอเมริกา ว่า โปรด "เสรีภาพ" และทรงอธิบายความหมายของประชาธิปไตยตามที่ทรงเข้าพระราชหฤทัยว่า"
   
   .. ประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นเสรีภาพที่มีขอบเขต เป็นต้นว่า ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทำสิ่งใดๆก็ได้จริง แต่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำได้เมื่ออยู่ตามลำพัง และบางสิ่งบางอย่างก็กระทำไม่ได้ เพราะจะต้องคำนึงถึงและเคารพในสิทธิของผู้อื่นเสมอ เช่น การกระทำเสียงเอะอะอึกทึกให้เป็นที่รำคาญของผู้อื่น... "

    คำสอนของสมเด็จย่าที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ นับเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งพระราชจริยวัตรและพระราชอัธยาศัย ที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรของพระองค์ท่านได้สัมผัสมาตลอดระยะเวลาแห่งพระชนม์ชีพ ขอเพียงคนไทยได้น้อมรำลึกและนำไปประพฤติปฏิบัติ ไม่เพียงเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างเข้าถึงเข้าใจเท่านั้น แต่ยังถือเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่พึงปรารถนา เพราะสิ่งที่จะย้อนกลับมาคือ ครอบครัว ประเทศชาติ บ้านเมืองสงบ ร่มเย็นและเป็นสุข สมกับเป็นสยามเมืองยิ้ม

ที่มา : http://thailandexhibition.com/PR-News/PR-News-Details.php?id=4182

5
สนทนาทั่วไป / การบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2012, 10:02:13 AM »
ทุกวันนี้

ใช้เวลาทำอะไรบ้าง .. :P
คิดว่าอยากมีเวลาให้กับเรื่องใดมากที่สุด
คิดว่าตนเองจะปรับปรุงเรื่องการบริหารเวลาได้กว่าเดิมหรือไม่

 ???ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่พบมีอะไรบ้าง ...
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีคุณค่า

   ทุกวันนี้ปัญหาของมนุษย์ที่ถูกสั่งสมจนเกิดปัญหาที่ยากจะแก้ มักเกิดจากการที่ถูกเก็บสะสมปัญหา
  ทำอย่างไรถึงจะขจัดปัญหานี้ได้นะ ลองมาดูกัน


;) ประเมินความสำคัญของงาน
 ::) จัดลำดับความสำคัญของงาน
 :-X กำหนดช่วงเวลาที่ใช้แต่ละงาน
 ??? กำหนดเป้าหมายของงานและการวางแผนงาน
 :P บันทึกรายการ
 ::) พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น
 :'( หาตัวช่วย เช่น คน ของ วิธีการ หรือการทำในเวลาเดียวกันได้


ทำไมนะถึงต้องให้ความสำคัญของเวลา !??

ก็การทำอะไรทุกอย่างต้องใช้เวลาน่ะสิ
เรามีต้นทุนทรัพย์สินตั้งแต่เกิดเป็นเวลาเหมือนกันที่มีค่าที่สุด
เวลาของคนมีคุณภาพต่างกัน ในแต่ละช่วง
เวลามีค่าเสียโอกาสนะ
และอย่าลืม ! ทุกๆคนมีเวลาเท่าๆกัน แต่บริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพต่างกัน

6
สนทนาทั่วไป / my map innovation
« เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 12:37:19 AM »
my map innovation  ;D

ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ถูกนำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมให้กับโลก โดยมีหลักพื้นฐานของการใช้สมองทั้งซีกซ้ายและขวาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ;)

7
หนังสือดีดีอีกเล่มของพระอาจารย์ท่าน ว.วชิรเมธี " เรียนรู้ทุกข์ ได้สุขเป็นกำไร " อ่านแล้วได้ความสุข สนุกกับชีวิต ^_^ :) ;)

8
 :) 8)น้องๆเด็กและเยาวชน9-15ปี ผู้สนใจฝึกฝนทักษะด้านการพูด กล้าแสดงออก สามารถร่วมแคมป์ KSC รุ่น4 ได้แล้ววันนี้ .. จัดอบรม 6-7 ต.ค.55  ;D :D ;)

หน้า: [1]