แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - prawit

หน้า: [1] 2
1
สนทนาทั่วไป / Re: วันเด็กแห่งชาติ
« เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 01:15:57 PM »
อย่างไรก็ตาม งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 จากนั้นเป็นต้นมา ราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้

         ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

         สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลไทยกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

         นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า ทุก ๆ ปี ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะพระราชทานพระบรมราโชวาท สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงโปรดประทานพระคติธรรม และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็ก แสดงให้เห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ เราจึงได้ยินคำพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า "เด็กคืออนาคตของชาติ เด็กฉลาด ชาติเจริญ"

2
สนทนาทั่วไป / วันเด็กแห่งชาติ
« เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 01:01:13 PM »
 ประวัติความเป็นมา

         วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

         ทั้งนี้ การขานรับกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ในปีเดียวกันนั้นเองทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของตนขึ้น โดยได้มีการกำหนดว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

         สำหรับประเทศไทย ได้ตอบรับข้อเสนอของนายวี เอ็ม กุลกานี ซึ่งบอกผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3
สนทนาทั่วไป / Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 05:36:21 PM »
;D ตุ๊กตาไหมพรม น่ารักๆ ฝีมือดี handmade เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ รับปริญญา วันพิเศษ ฯลฯ .. สั่งซื้อล่วงหน้า ปักเพิ่มชื่อและข้อความ  ฟรี !!

350 ฿

"เฉพาะสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2555 จำนวน 3 ตัว เพียง 1000 บาท พร้อมจัดส่งให้ในกรุงเทพฯ โดยแจ้งรหัส "OCT " ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เอสเอ็มเอส มาที่ 0891440796 "

4
สนทนาทั่วไป / Re: Leader Road
« เมื่อ: ตุลาคม 01, 2012, 10:39:06 PM »
กิจกรรมนี้เล่นอย่างไรครับ :)

5
สนทนาทั่วไป / Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 06:05:11 PM »
009 ม่อนจัง

6
สนทนาทั่วไป / Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 06:03:35 PM »
007 หมาขายาว

7
สนทนาทั่วไป / Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 06:01:51 PM »
006 ต่ายพิงค์

8
สนทนาทั่วไป / Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 06:00:17 PM »
005 ต่ายแหวว

9
สนทนาทั่วไป / Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 05:58:44 PM »
004 หมีญิ๋งญิ๋ง

10
สนทนาทั่วไป / Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 05:55:27 PM »
003 จ๋อแจ๋ว

11
สนทนาทั่วไป / Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 05:54:10 PM »
002 หมูอมยิ้ม

12
สนทนาทั่วไป / Re: ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 05:52:36 PM »
001 เพนกวินแบ๊ว

13
สนทนาทั่วไป / ตุ๊กตาไหมพรม( Handmade)
« เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 05:50:02 PM »
 ;D ตุ๊กตาไหมพรม น่ารักๆ ฝีมือดี handmade เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ รับปริญญา วันพิเศษ ฯลฯ .. สั่งซื้อล่วงหน้า ปักเพิ่มชื่อและข้อความ  ฟรี !!

350 ฿

"เฉพาะสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม - 20 ตุลาคม 2555 จำนวน 3 ตัว เพียง 1000 บาท พร้อมจัดส่งให้ในกรุงเทพฯ โดยแจ้งรหัส "OCT " ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของท่าน เอสเอ็มเอส มาที่ 0891440796 "

14
 8)  รับจำนวนจำกัด ( 14 คน/ class )
 สนใจติดต่อได้ที่ 089-144-0796
 หรือโทรเข้าที่ 02-936-6833-5 

15
 :)การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้องค์การต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้ไวยิ่งขึ้น ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีคือล้าสมัยง่าย ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปในขณะที่การเรียนรู้ของคนและองค์การเป็นไปอย่างไม่สอดคล้อง ทำให้ความสามารถขององค์การช้า แข่งขันสู้กับองค์การที่มีบุคลากรเรียนรู้ได้เร็วไม่ได้ ดังนั้น ความสามารถในการเรียนรู้ขององค์การและบุคลากรภายในจึงต้องมีมากกว่าและเร็วกว่าความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก
Shoshana Zuboff เคยกล่าวไว้ในหนังสือชื่อ "In the Age of the Smart Machine" ว่า องค์การในอนาคตไม่มีทางเลือกนอกจากการปรับตัวให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ (Learning Institution) ความรู้(knowledge) จะเป็นอาวุธที่สำคัญที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์การ การเรียนรู้จะยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้น และจะไม่จำกัดแต่เฉพาะในห้องเรียนเหมือนสมัยก่อน การเรียนรู้จะทำให้คนสามารถช่วยตนเองได้  การเรียนรู้จะไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้นำหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การเท่านั้น แต่บุคลากรทุกคนในองค์การต้องมีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาด้วย การเรียนรู้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การเรียนรู้ถูกจัดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแรงงาน (labor)

หน้า: [1] 2